ORATORIUM w czasie zagrożenia epidemicznego

Procedura funkcjonowania
Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży „Oratorium św. Jana Bosko”
w czasie zagrożenia epidemicznego w związku z emisją wirusa Covid-19

I. Podstawa prawna
· Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r.
poz.1239 ze zm.),
· Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59),
· Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148),
· Rekomendacje dotyczące działalności placówek pobytu dziennego wydane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 20.05.2020 r.,
· wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia
II. Cel procedury
Celem niniejszej procedury jest:
1. ustalenie zasad funkcjonowania Oratorium w czasie trwania zagrożenia epidemicznego COVID-19.
2. ustalenie zasad przyjścia lub przyprowadzania i odbierania uczestników półkolonii.
3. ograniczenie do minimum ilości osób jakie przebywają w placówce.
4. ustalenie zasad przebywania i uczestnictwa zajęciach oraz w czasie półkolonii
5. Niniejsza procedura jest wytyczną do postępowania, jednak wszelkie działania są kwestią zdrowego rozsądku,
rozmów i współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi.
III. Zakres procedury
Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników, wolontariuszy wychowawców Oratorium, uczestników a także ich
rodziców/opiekunów prawnych.
IV. Postanowienia ogólne
1. Kierownik planuje organizację pracy na podstawie aktualnych zarządzeń oraz analizy zebranych informacji od
rodziców.
2. Oratorium jest czynne w godzinach 16.00-20.00.
3. W Oratorium mogą przebywać tylko osoby zdrowe bez żadnych objawów chorobowych.
4. Do Oratorium nie mogą przychodzić osoby (podopieczni, wolontariusze i pracownicy) jeżeli w domu przebywa ktoś
na kwarantannie lub w izolacji.
5. Oratorium zapewnia płyn do dezynfekcji rąk znajdujące się przy wejściu głównym. Przy środkach dezynfekujących
oraz w toaletach znajdują się instrukcje z zasadami prawidłowego dezynfekowania i mycia rąk, zakładania i ściągania
maseczek oraz rękawiczek.
6. Wszystkie zużyte maseczki, rękawiczki, ręczniki papierowe, chusteczki dezynfekujące wrzucane są do specjalnie
oznakowanych koszy.
7. Osoby wchodzące do Oratorium i pracownicy muszą zadbać o dezynfekcję rąk oraz zachować bezpieczną odległość
pomiędzy osobami na terenie placówki. Dystans społeczny w odniesieniu do pracowników Oratorium, jak i innych osób
i podopiecznych wynosi min. 1,5 m. Przy czym należy przestrzegać wszelkich środków ostrożności tj. osłona ust i nosa,
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
8. Rodzice i opiekunowie muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej oraz przestrzegać wyznaczonych zasad
podczas odprowadzania i odbierania dzieci. Rodzic zobowiązuje się do wyposażenia dziecka w maseczkę.
9. Oratorium zaopatruje pracowników w środki ochrony osobistej.
10. Oratorium zapewnia sprzęt i środki oraz monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem
utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek,
włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do
spożywania posiłków. Stosując się do instrukcji dezynfekcji.
11. Podopieczni przebywający w Oratorium nie będą zmieniać sal w ciągu dnia tak, aby uniemożliwić kontakt
poszczególnych grup podopiecznych. Zajęcia będą odbywać się w sali, sali gimnastycnej lub na boisku.
12. Z sal będą usunięte przedmioty, sprzęty i zabawki których nie można skutecznie zdezynfekować.
13. Podopieczni nie mogą wnosić do sal zabawek, sprzętu itp., przyniesionego z domu o ile nie jest to wcześniej
uzgodnione z pracownikami Oratorium.
14. Oratorium zapewnia opiekę, organizuje zabawy i zajęcia dydaktyczne.
15. Grupy nie wychodzą na spacery i wycieczki poza teren placówki.
16. W przypadku podejrzenia zakażenia należy o tym poinformować kierownika placówki zgodnie z procedurą:
Procedura postępowania w przypadku zagrożenia chorobą zakaźną w Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i
Młodzieży „Oratorium św. Jana Bosko”
V. Ustalenie stanu zdrowia dziecka
1. Rodzic przed przyprowadzeniem dziecka do placówki wypełnia ankietę oraz oświadczenie dotyczące dobrowolności
korzystania z opieki nad dzieckiem w placówce, oświadczenia o stanie zdrowia dziecka, w tym zgody na pomiar
temperatury ciała oraz zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w placówce zasad związanych z reżimem
sanitarnym.
2. Podopieczny w razie konieczności przed odebraniem przez pracownika placówki ma mierzoną temperaturę ciała.
3. Rodzic zgłasza pracownikowi wszelkie niepokojące go sygnały na temat zachowania czy zdrowia dziecka.
VI. Ustalenie stanu zdrowia oraz zasady bezpieczeństwa pracowników oraz wolontariuszy
1. Pracownik i wolontariusz przychodzący do placówki wypełnia ankietę i oświadczenie dotyczące dobrowolności
udzielania się w placówce, świadomości poniesienia ryzyka zawodowego, oświadczenia o stanie zdrowia.
2. Pracownik i wolontariusz przed przyjściem do placówki może mierzoną temperaturę ciała. Osoby z temperaturą do
37,5°C mogą przebywać na terenie placówki.
3. Pracownicy i wolontariusze Oratorium – są poinformowani, że do pracy mogą przychodzić tylko osoby zdrowe, bez
jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną (wysoka gorączka, złe samopoczucie, bóle głowy, kaszel,
itp.),
4. Wszyscy pracownicy i wolontariusze Oratorium są poinformowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących
objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją
sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub
112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
5. O swoim stanie chorobowym należy również bezzwłocznie powiadomić kierownika placówki.
6. W przypadku wystąpienia u pracownika lub wolontariusza będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów
sugerujących zakażenie koronawirusem jest on niezwłocznie odsunięty od swoich zajęć i umieszczony w izolatce.
7. Pracownik i wolontariusz zobowiązani są do utrzymywania co najmniej 1,5 metrowych odległości od innych osób.
8. Pracownik i wolontariusz zobligowani są do dezynfekcji rąk, posiadania maseczki ochronnej oraz zobowiązują się do
przestrzegania obowiązujących w placówce zasad związanych z reżimem sanitarnym.
VII. Przyprowadzanie przez opiekuna oraz przyjście dziecka do placówki
1. Podopieczni mogą być przyprowadzani i odbierani tylko przez osoby zdrowe.
2. Opiekun lub podopieczny przychodzi do Oratorium głównym wejściem na wyznaczoną godzinę, tak żeby
niepotrzebnie nie przebywać w przestrzeni wspólnej Oratorium.
3. W wyznaczonym do tego miejscu opiekun lub podopieczny czeka na pojawienie się pracownika placówki, który
dokona wstępnego wywiadu na temat stanu zdrowia wychowanka i jego samopoczucia oraz dokona w razie
konieczności pomiaru temperatury. Osoba z temperaturą do 37,5°C może uczestniczyć w zajęciach opiekuńczych na
terenie placówki.
5. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej pracownik Oratorium ma prawo odmówić przyjęcia podopiecznego do
placówki i poinformować opiekuna o konieczności udania się na konsultacje lekarskie.
6. W przypadku stwierdzenia braku przeciwwskazań do uczestnictwa podopiecznego w zajęciach opiekuńczych,
pracownik placówki zabiera dziecko lub odbiera je od opiekunów.
VIII. Pobyt w placówce
1. Do Oratorium mogą uczęszczać tylko osoby z uzupełnioną ankietą i oświadczeniami.
2. Zajęcia prowadzą wolontariusze i wychowawcy.
3. Wychowawcy zwracają uwagę, aby podopieczni często i regularnie myli ręce (wodą z mydłem lub płynem
dezynfekującym) oraz przypominają o zasadach higieny; podkreślając, że wychowanek powinien: zasłaniać twarz
podczas kichania czy kasłania, nie podawać ręki na przywitanie oraz unikać dotykania oczu, nosa i ust.
4. Do zadań wychowawców należy wyjaśnienie podopiecznym w sposób dla nich dostępny i zrozumiały jakie zasady
bezpieczeństwa obecnie obowiązują w Oratorium i dlaczego zostały wprowadzone.
5. Należy unikać większych skupisk osób podczas zabawy w sali, obowiązuje zasada zachowania dystansu społecznego
(1,5 m). W trakcie przeprowadzanych zajęć w miarę możliwości zaleca się korzystanie z maseczek, ale nie ma takiego
obowiązku.
6. Sale, w których przebywają podopieczni są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerw w zajęciach, a
także w miarę potrzeby w trakcie zajęć.
7. Wszystkie wykorzystywane do zajęć przedmioty np. klocki, przybory gimnastyczne i sportowe, przybory do
rysowania, malowania przed użyciem ich przez innych podopiecznych będą systematycznie dezynfekowane. Po
zajęciach przedmioty użytkowane przez podopiecznych zostaną odłożone do wyznaczonych pojemników w celu
ponownej ich dezynfekcji.
8. Kartki na których podopieczni rysują powinny być odkładane w jedno miejsce (np. plastikowy pojemnik), z którego
wychowanek odchodząc do domu będzie mógł zabrać je ze sobą. Nie zabrane kartki są usuwane z sali po wyjściu
podopiecznych.
9. Telefony komórkowe nie powinny być odkładane na powierzchniach ogólnodostępnych. Dodatkowo podopieczni,
jeżeli muszą przynieść do placówki telefon powinni przekazać go wychowawcy do odłożenia w przeznaczonym do tego
pojemniku.
10. Podopieczni jedzą posiłki o wyznaczonych godzinach.
11. Oratorium zapewnia bezpieczne spożywanie posiłków, w miejscach do tego przeznaczonych.
12. W razie wystąpienia u podopiecznych niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2 kierowani są
oni do izolacji .
IX. Odbieranie przez opiekuna oraz wyjście dziecka do placówki
1. Po zakończonych zajęciach Opiekun przekazuje rodzicowi/opiekunowi dziecko
2. Podopieczny wychodzi z Oratorium o wyznaczonej porze, tak żeby nie przebywać poza zajęciami w przestrzeni
wspólnej Oratorium.
3. Wszelkie informacje rodzice otrzymują od pracowników Oratorium poprzez kontakt telefoniczny, komunikatory,
e-mailowy.
X. Postanowienia końcowe
1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada kierownik placówki.
2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy, wolontariusze oraz osoby
korzystające z działalności Oratorium.
3. Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 1.09.2020 r. do odwołania przez Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i
Młodzieży „Oratorium św. Jana Bosko”

ORATORIUM w czasie zagrożenia epidemicznego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *