OŚWIADCZENIE RODZICA

Informacja kierownika w sprawie zajęć
w Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży
„Oratorium św. Jana Bosko”


Kierownik Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży „Oratorium
św. Jana Bosko” przy Parafii pw. św. Michała Archanioła informuje, że
zgodnie z informacją Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego Wrocławia
od 1 września 2020 realizować będziemy w Centrum zajęcia w trybie
zwykłym z zachowaniem zaleceń Ministerstwa Zdrowia.
W związku z przywróceniem zajęć opiekuńczo –wychowawczych w
„Oratorium” prosimy Rodziców/Opiekunów prawnych, którzy są
zainteresowani zapisaniem Dziecka na zajęcia o złożenie stosownego
dokumentu:
1) Oświadczenie Rodzica
Dokument powinien być dostarczony przed przyjęciem Dziecka na
pierwsze zajęcia stacjonarne.
Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży „Oratorium św. Jana Bosko”
przy Parafii pw. św. Michała Archanioła
ul. Bolesława Prusa 78
50 – 318 Wrocław

Oświadczenie rodzica

TEKST OŚWIADCZENIA:

Ja, …………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko Rodzica/ Opiekuna prawnego)
będący Rodzicem/Opiekunem prawnym ………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko dziecka)
Przyjmuję do wiadomości:
1.Objęcie mnie zakazem wstępu na teren Oratorium;
2.Konieczność przygotowania dziecka na dłuższy pobyt na świeżym powietrzu;
3.Konieczność pilnego odebrania Dziecka z Oratorium w przypadku pojawienia się u niego niepokojących
objawów choroby;
4.Konieczność wyjaśnienia Dziecku, żeby nie zabierało do Oratorium niepotrzebnych przedmiotów czy
zabawek;
5.Konieczność regularnego przypominania Dziecku o podstawowych zasadach higieny (unikania dotykania
oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, niepodawanie ręki na powitanie, odpowiedni sposób
zasłaniania twarzy podczas kichania czy kaszlu)
Oświadczam, że:
1.Moje Dziecko jest zdrowe i nie wykazuje jakichkolwiek objawów chorobowych;
2.W domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych;
3.Jestem świadoma/y czynników ryzyka w związku z SARS-CoV-2, w szczególności związanych z
przebywaniem na jednej powierzchni łącznie zwiększonej liczby osób w jednym czasie i miejscu;
4.Zapoznałam/em się z obowiązującymi procedurami funkcjonowania w Centrum w okresie stanu epidemii; 5
5.Podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i wiadome mi jest, że fałszowanie dokumentów,
poświadczenie nieprawdy, wyłudzenie poświadczenia nieprawdy i użycie dokumentu poświadczającego
nieprawdę podlega odpowiedzialności karnej.
Wyrażam zgodę na pomiar przez pracowników „Oratorium św. Jana Bosko” temperatury ciała mojego
dziecka przed wejściem do Centrum oraz w przypadku wystąpienia niepokojących objawów
chorobowych.
…………………………………………………………………………………
(data i czytelny podpis Rodzica/ Opiekuna prawnego)

OŚWIADCZENIE RODZICA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *